1. Tilbud:

Tilbud bortfalder senest 30 dage fra tidspunktet for afgivelsen. Dersom købers accept på noget punkt, uanset betydning eller størrelse, afviger fra vore tilbudsbestemmelser, er tilbuddet bortfaldet. Købers accept må, for at være gyldig, enten fremsendes skriftligt eller skriftligt bekræftes af os. Opgivne leveringstidspunkter gælder med forbehold overfor ordrer, der indkommer inden accept.

2. Priser:

De af os opgivne priser er excl. moms, forsendelse, emballage eller anden beskyttelse og er baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende prisforhold for materialer, arbejdslønninger og transportudgifter. Priserne kan reguleres i forhold til ændringer i prisforholdene. Dette gælder også ved løbende leverancer, som på tidspunktet for en eventuel regulering ikke er leveret.

3. Levering:

Levering sker ab vor adresse, således at forsendelse finder sted for købers regning og risiko: har vi ikke modtaget nogen skriftlig instruks, er vi berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej.

4. Leveringstidspunkt:

Er intet aftalt om leveringstiden, må køber rette henvendelse herom til os, hvorefter vi inden rimelig tid meddeler køber, hvornår leveringen finder sted. Såfremt vi intet hører fra køber, er rettidig levering tidspunktet for vores afsendelse eller udlevering af varen. Såfremt der i stedet for et bestemt leveringstidspunkt er angivet et tidsrum, inden for hvilket leveringen skal finde sted, anses dette tidsrum at løbe fra den dag, da aftalen indgås.

5. Ansvar for forsinkelser:

I tilfælde af, at vi ikke leverer inden for den vedtagne leveringstid, er vi forpligtet til snarest muligt efter skriftlig henvendelse fra køberen at meddele køberen et tidspunkt, til hvilket leverancen påregnes at kunne finde sted. Hvis nogen del af leverancen ikke leveres inden for det i henhold til førnævnte fastsatte leveringstidspunkt, er køberen berettiget til ved skriftlig meddelelse til os at kræve leveringen og at fastsætte en endeligfrist herfor, der skal være rimelig under hensyn til årsagen til forsinkelsen samt den allerede indtrådte forsinkelse. Såfremt vi af nogen anden årsag end en sådan, som køberen har ansvaret for, ikke leverer inden for den af køberen fastsatte frist, er køberen berettiget til ved skriftlig meddelelse til os at hæve aftalen for den del af leverancen, der ikke har kunnet leveres inden for den af køberen fastsatte frist. Vi har ikke herudover ansvar for forsinkelser, hverken som følge af hændelige begivenheder eller fejl og forsømmelser, der ikke kan tilskrives os.

Der kan ikke afkræves os erstatning, hverken for direkte eller indirekte tab. Skyldes forsinkelsen nogen i punkt 9 nævnte omstændigheder eller køberens handling eller undladelser, forlønges leveringstiden uanset ovenstående afsnits nævnte ansvar for forsinkelser i det omfang, hvor det efter omstændighederne skænnes rimeligt. Dette gælder uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

6. Betalingsbetingelser:

I henhold til faktura.
Ved for sen betaling beregnes morarenter dels som påskrift på kontoudtog, dels som rentenota.

7. Ansvar for mangler:

I tilfælde af, at der på leverancen eller arbejder måtte konstateres mangler, som skyldes konstruktion, fremstilling eller materiale, og disse skriftligt anmeldes til os umiddelbart efter konstateringen, har køber ret til inden rimelig tid - vederlagsfrit - at få manglerne udbedret. Vort ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 2 år fra den dag varen er taget i brug.

Anvendes leverancen mere intensivt end med rimelighed forudsat fra vores side, forkortes denne periode i tilsvarende grad. For dele af leverancen, der er udskiftet eller repareret ifølge ovennævnte, påtager vi os de samme forpligtelser, som gælder for den oprindelige leverance i et tidsrum af 2 år.

De med udbedringen opståede transport- eller forsikringsomkostninger, såvel som eventuelle omkostninger i forbindelse med demontering og montering, afholdes af køberen.

Vort ansvar omfatter ikke mangler, som viser sig ved materiale, der er leveret af køberen eller ved en af denne forlangt konstruktion. Vort ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte funktionsvilkår, og ved rigtig anvendelse.

Det omfatter ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller urigtig montering for købers side, ændringer foretaget uden for vort skriftlige samtykke, fejl ved nogen af køberen udført reparation eller normalt slid eller forringelse.

Vi har ikke herudover ansvar for mangler ved leverancen. Dette gælder ethvert tab, manglerne måtte forårsage, som f.eks. driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab. Uanset det i ovenstående afsnit nænte ansvar for mangler, gælder vore forpligtelser ikke for nogen del af leverance, udover to år fra fakturadato.

8. Ansvar for leverancens skadesforvoldelse:

(Produktansvar)

Vi er kun ansvarlige for personskade, hvis det af køberen bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af os eller andre, som vi har ansvaret for.

Vi er ikke ansvarlige for skade på fast ejendom eller l*s*re som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse. Vi er heller ikke ansvarlige for skade på produkter, der fremstilles af køberen eller for produkter, hvor disse indgår. I øvrigt er vi ansvarlige for skade på fast ejendom og l�s�re på samme betingelser, som for personskade. Vi er ikke ansvarlige for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning vi måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde os skadeslås i samme omfang, som vort ansvar er begrænset efter de tre forudgående afsnit.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol., som behandler erstatningskrav, der rejses imod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Dette indbyrdes forhold mellem parterne afgøres dog altid ved voldgift i henhold til punkt 13.

9. Ansvarsfrihed:

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen i dette punkt omhandlet omstændighed, ufortøvet skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

Enhver af parterne er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen i dette punkt nævnte omstændigheder.

10. Erstatningsansvarets omfang:

Såfremt vi skal betale erstatning til køberen, skal erstatningen kun dække sådan skade, som vi med rimelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse. For så vidt angår driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab, er vi under ingen omstændigheder ansvarlige.

Køber er forpligtet til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til begrænsning af opståede skader i det omfang, han kan gøre det uden urimelig omkostning eller ulempe. Undlader han dette, kan vi kræve afslag i erstatningssummen.

11. Returnering:

Returvarer modtages ikke uden at forudgående aftale har fundet sted, og varerne må returneres franko, således at returneringen sker for købers regning og risiko. Et gebyr vil blive debiteret til dækning af de for os ved leveringen og returneringen af de tilbagetagne varer forbundne omkostninger.

12. Købers insolvens:

Indtræder der efter købets afslutning hos køberen begivenheder, der vækker beføjet tvivl om køberens kreditværdighed, eller bliver vi efter købets afslutning bekendt med at der allerede før købsafslutningen hos køberen forelå sådanne omstændigheder, kan vi vælge mellem at træde tilbage fra købet, eller at forlange kontant betaling eller sikkerhedsstillelse.

13. Voldgift:

Enhver uoverensstemmelse vedrørende mangler eller forsinkelser ved en leverance afgøres endeligt og inappellabelt ved voldgift, medmindre parterne træffer anden aftale.

Hver af parterne udpeger en voldgiftsmand. Såfremt en af parterne ikke senest 14 dage efter derom at være blevet opfordret i anbefalet brev har udpeget sin voldgiftsmand, har den anden part ret til at udpege denne.

Sø- og handelsrettens præsident eller en af ham udpeget person er fast opmand.

Sagen afgøres i overensstemmelse med ovennævnte almindelige salgs- og leveringsbetingelser, har kun gyldighed, dersom disse betingelser skriftligt er bekræftet af os